Terugbetaling kadervormingen

De stad Ieper betaalt tot 75% van de kosten van het inschrijvingsgeld terug van succesvol afgeronde kadervormingcursussen (cursussen vanaf 01/09/2020), met een absoluut maximum van 120 EUR.* Om in aanmerking te komen voor een toelage kadervorming moet aan alle volgende voorwaarden voldaan worden:

  • De aanvrager is een inwoner van Ieper.
  • De aanvrager is actief in een Ieperse erkende jeugdwerkorganisatie.
  • De cursus is een erkende cursus die georganiseerd worden door een organisme dat erkend wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/kadervorming/verenigingen_kadervorming.pdf). 

De terugbetaling van de toelage vindt plaats na 1 oktober van het werkjaar volgend op het werkjaar waarin de kadervorming werd gevolgd. Een werkjaar start op 1 september van een kalenderjaar en eindigt op 31 augustus van het kalenderjaar erna.

*Indien het krediet niet volstaat om aan alle aanvragers van een bepaald jaar deze terugbetaling te doen, dan wordt het aan alle aanvragers verschuldigde bedrag procentueel en evenredig verminderd.

Geboortedatum *